Ware liefde en eenheid van hart

Waar twee of meer mensen in mijn naam verenigd zijn...

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Afgelopen week is de voorbereiding op de Eerste Communie weer gestart. Samen met de werkgroep Eerste Communie hebben de communicanten deelgenomen aan een mooie verzoeningsviering in de kerk. Hierin hebben ze iets mogen ervaren van Gods goedheid, vergevingsgezindheid en liefde. Als je eensgezind en openhartig van het geloof getuigt, dan mist dat zijn uitwerking op de kinderen niet.

Samen aan de Heer iets vragen in gebed en het geloof in eenheid beleven, daartoe spoort Hij ons aan in de evangelielezing. De Heer wil ons zoveel schenken. Als er twee of drie in mijn naam iets vragen, zegt Jezus, dan zullen ze dit krijgen. Door te vragen tonen wij een groot vertrouwen in Hem. Dan zal Hij ons geven wat goed voor ons is.

Eenheid in het geloof, eenheid in het gezin is belangrijk voor de goede sfeer. Het betekent in een openhartig gesprek kunnen luisteren naar elkaars noden en wensen en durven uitspreken welke waarden in het leven belangrijk zijn. Om kinderen consequent op te voeden is het noodzakelijk dat ouders bij het hanteren van huisregels op één lijn zitten. Kinderen hebben het immers snel in de gaten als vader en moeder niet dezelfde regels volgen. Ze gaan dan naar de ouder van wie ze alles mogen.

Als christenen zijn we door ons geloof in God meer met elkaar verbonden dan wij vermoeden. Samen vormen wij het Lichaam van Christus en delen we lief en leed. Het raakt de gehele kerk als iemand door een plotseling overlijden wegvalt uit onze gemeenschap. Het maakt ons blij als iemand er in de bloemetjes wordt gezet. Het geloof is dus niet alleen een privézaak maar ook iets gemeenschappelijks. Het is niet ieder voor zich en God voor ons allen. We hebben er allemaal voordeel bij als we mogen ervaren hoe mooi het is om eensgezind het geloof te vieren en te beleven.
Verdeeldheid en zonde doen afbreuk aan onze geloofsgemeenschap en schaden de onderlinge liefde en de liefde tot God. Vandaar dat Jezus in het evangelie tot ons zegt: "Als uw broeder gezondigd heeft, wijs hem dan onder vier ogen terecht. Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen." We zijn voor elkaar verantwoordelijk als het erom gaat het ware geloof te beleven. Christenen die op een dwaalspoor zijn geraakt, dienen we daarop openhartig aan te spreken. Anderen op hun fouten wijzen, is zeker geen gemakkelijke taak, want iedereen hecht heel erg aan zijn vrijheid. Soms is de tijd ervoor nog niet rijp. Dan kunnen we alleen maar bidden voor hun bekering in de hoop dat de heilige Geest hun hart raakt

Het Tweede Vaticaans Concilie zegt dat de Kerk heilig is en tegelijkertijd tot zuivering geroepen is. De Kerk is werkelijk heilig, omdat de Heer in haar midden woont en zij Hem op mysterievolle wijze tegenwoordig stelt. Tegelijkertijd moet zij gezuiverd worden, omdat zich in haar schoot niet alleen heiligen maar ook zondaars bevinden.

Zoals ouders voor hun kinderen verantwoordelijk zijn, zo draagt de Kerk verantwoordelijk-heid voor het geluk en het heil van iedere individuele gelovige. De Kerk verkondigt Jezus Christus en zijn leer, maar niet om haar macht te laten zien of om de vrijheid van de mensen te beperken. Ze wil dat onder de gelovigen ware liefde en eenheid van hart heersen. Bovendien wil onze Hemelse Vader dat iedereen gered wordt. Niet één  van deze kleinen mag verloren gaan...

Voor Jezus naar zijn Vader ging, heeft Hij voor zijn leerlingen gebeden, opdat zij allen één zouden mogen zijn. Wanneer er twee of drie christenen in Jezus’ naam bijeenkomen, is Hij aanwezig en word je één in de liefde van God.
Moge het woord van God ons aansporen te groeien in het uitstralen van de blijde boodschap van Jezus, en in geloof, hoop en liefde. Amen.

Printversie