Verlichting bij de Bron

Oase

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

In deze laatste weken van het schooljaar zie je overal boekentassen hangen aan de huizen als teken dat daar een student woont die zijn diploma heeft behaald. Kennis en wijsheid opdoen door een studie is goed. Het helpt je de samenleving waarin je later actief zult zijn, beter te begrijpen. Toch zit er ook een groot risico in als je te veel alleen op de wetenschap vertrouwt. Een vervolgstudie kan je zo zelfgenoeg-zaam maken dat je denkt alles te weten, waarna je met oogkleppen op gaat leven. Iets waarover je in je studie niet hebt gehoord, bestaat niet, bijvoorbeeld het geloof in God. God bestaat dan voor jou niet. Het geloof doe je af als iets voor mensen die niet beter weten.

Hoe waar zijn de woorden van Jezus die wij zojuist in het evangelie hebben gehoord: Ik prijs U, Vader van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen hebt gehouden voor wijzen en verstandigen maar ze hebt geopenbaard aan kinderen of eenvoudigen. Ook al weet je veel en heb je veel kennis opgedaan, als christen dien je te allen tijde open te staan voor wat God op onverwachte momenten tot ons kan zeggen. God is bezig met ieder van ons en kan op vele wijzen verrassend tot ons spreken: door iemand die we mogen ontmoeten, door het woord van God dat we horen verkondigen, door profetische woorden van heiligen of door de vele boodschappen op plaatsen waar Maria verschenen is.

Leven wij volgens de heilige Geest of volgens de geest van de wereld? Durven wij kritisch te kijken naar de manier waarop wij Jezus navolgen, of vinden wij het allemaal wel goed?
De coronacrisis heeft een pauze ingelast in onze samenleving en ons hopelijk doen nadenken over wat nu echt belangrijk is in het leven. Het valt op dat meer mensen† een kaarsje hebben aangestoken bij Maria en gebeden hebben tot onze hemelse Moeder. De coronatijd heeft ons doen beseffen dat we het leven niet helemaal onder controle hebben en dat we de hulp van de hemel nodig hebben. Het leven is meer dan eten en drinken, geld verdienen en op vakantie gaan. We mogen God, aan wie we zo veel te danken hebben, niet vergeten in ons leven. Welke plaats geven wij aan God en zijn geboden in ons persoonlijk leven?

De apostel Paulus zegt in de tweede lezing: Als gij zelfzuchtig leeft, zult gij zeker sterven. Maar als gij door de Geest de praktijken van de zelfzucht versterft, zult gij leven. De geest van de wereld vindt Jezus Christus en zijn blijde boodschap niet belangrijk. Wie zelfzuchtig, egoÔstisch en hoogmoedig leeft, blijft gevangen in zijn eigenwijsheid en de geest van de wereld en kan maar moeilijk tot de wijsheid van het katholieke geloof doordringen. Wie de echte wijsheid van God inziet, ontdekt en beleeft de vreugde van de liefde van God en mag van Hem in de beproevingen van het leven troost en verlichting ontvangen.

Deze week las ik het volgende verhaal, waarin een diepere boodschap steekt.
Een reiziger in de woestijn raakt verdwaald. Uitgedroogd door de onbarmhartige zon, ziet hij in de verte een oase. O, een fata morgana, denkt hij, een luchtspiegeling. Hij nadert de oase, maar ze verdwijnt niet. Duidelijk ziet hij de dadelpalmen, het gras en vooral de bron. Hij denkt: natuurlijk een hongerfantasie en een dorstillusie, die mijn half waanzinnige hersenen mij voortoveren; zulke fantasieŽn krijg je gemakkelijk in mijn toestand. Projectie! Nu hoor ik zowaar het water kabbelen. Ook nog een gehoorhallucinatie! Wat is de natuur toch wreed. Korte tijd later vinden twee bedoeÔenen hem, dood. Zegt de een tot de ander: 'Begrijp jij dat nou: dadels groeien hem bijna in de mond en hij is verhongerd; hij ligt vlak bij de bron en is van dorst omgekomen. Hoe is het mogelijk?' Antwoordt de andere: 'Het was een moderne mens, gestorven uit vrees voor projectie.í
Dit verhaal is van toepassing op vele tijdgenoten in het Westen, die overal zoeken naar de ware liefde en de zin van het leven maar vergeten dat het geluk te vinden is in Jezus Christus, de Bron van liefde en vrede. Als volgelingen van Jezus moeten wij niet elders gaan zoeken maar weten wij dat we rust, verlichting en vrede in ons hart ontvangen van Jezus Christus zelf. Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken.

Geloven in Jezus is geloven in de zachte waarden van nederigheid en zachtmoedigheid, die de kracht hebben mensen te veranderen en te vernieuwen. Geloven in Jezus is bovendien leren om de controle over je eigen leven in handen van God te leggen en te vertrouwen op Zijn leiding, Zijn Voorzienigheid en Zijn zorg. Voor moderne mensen is dit misschien wel de moeilijkste opgave en uitdaging in de navolging van Christus. De moderne mens wil immers alles controleren en zelf regelen. Hij rekent en berekent. Gods liefde kun je niet afkopen of afdwingen maar wordt gratis geschonken aan diegenen die hun hart daarvoor openen.
Het mysterie van God is dat je altijd op God mag vertrouwen: Hij is er als je Hem nodig hebt. Bovendien geloven wij dat God alles weet en ziet, dat Hij met ons bezig is om ons om te vormen doorheen alledaagse gebeurtenissen. Dat Hij ons datgene geeft wat goed voor ons is.

Bovendien kun je met het geloof in God veel meer aan en blijf je hoop houden in de toekomst. Dat er hoop is voor een gelovige maakt de eerste lezing van de profeet Zacharias ons duidelijk. Zacharias jubelt het uit om een rechtvaardige koning die vrede zal brengen en heersen van zee tot zee. Met deze woorden verwijst Zacharias naar Jezus, de nieuwe David en de Koning van hemel en aarde, die de gehele schepping zal vernieuwen.
Vandaag de dag is die heerschappij voor een gedeelte reeds aanwezig in de kerk die over de gehele wereld verspreid is. Echter, die heerschappij van Jezus is nog niet volledig, omdat het kwade en de zonde rondom en in ons aanwezig zijn. Wij christenen blijven verlangend uitkijken naar de tijd die gaat komen, waarbij er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt en Jezus volledig heerst over de gehele schepping.
Moge deze gedachte ons inspireren en bemoedigen om het geloof en de liefde van Jezus te beleven en reeds nu de vreugde van ons geloof te proeven. Amen.