Uitnodiging tot de bruiloft

Bruiloftskleed

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Als kerk willen we graag een open en gastvrije geloofsgemeenschap zijn, die mensen hartelijk welkom heet en laat deelhebben aan het feest van de Eucharistie of het bruiloftsmaal van de Heer.
Ook de horeca wil mensen die willen feesten of elkaar ontmoeten, ontvangen en bedienen in een gezellige omgeving met een heerlijke maaltijd. Gedeelde feestvreugde is dubbele feestvreugde.
Alle beperkende maatregelen van de overheid maken het ons echter heel moeilijk die te beleven. Wijs en goed omgaan met alles wat er nu op ons afkomt, is een hele worsteling. Enerzijds wil iedereen gezond blijven en is voorzichtigheid geboden, anderzijds moet het gewone leven toch ook doorgaan.

Ondanks alles wat er in de samenleving gebeurt, blijft onze God een uitnodigende God, die met ons het feest van het leven wil vieren. In de Bijbel komt feestvieren verschillende keren voor. Jezus begint zijn openbare leven op het bruiloftsfeest van Kana, waar hij een van de feestgangers is. Als de feestvreugde wegens gebrek aan wijn in het gedrang komt, zorgt hij ervoor dat uit zes stenen kruiken met water een overvloed aan de best denkbare wijn geschonken kan worden.
De bruiloft is een beeld van het liefdesverbond van God met Zijn volk: Hij is de Bruidegom en wij zijn de Bruid. We ontdekken dat Jezus zich herhaaldelijk op een feestmaal laat uitnodigen. Zelfs bij tollenaars en zondaars gaat hij aan tafel. Door zijn manier van omgaan met mensen van allerlei slag brengt hij Gods koninkrijk dat Hij had aangekondigd, binnen hun bereik. En waar God komt heersen, heerst feestelijke vreugde.

In het evangelie hoorden we het verhaal van het bruiloftsfeest, waarbij de koning of de gastheer God voorstelt en de aanwezigen de genodigden zijn. Pijnlijk is het voor de gastheer, dat Hij zo weinig respons ontvangt op de uitnodiging voor het builoftsmaal, het beeld van de H. Eucharistie. Vele mensen denken alleen maar aan hun eigen zaken en belangen.

De overvloed tijdens de maaltijd Ė Ďmijn ossen en het gemeste vee zijn geslachtí - is een beeld van alle goede gaven die God aan de mensen wil schenken. Na de afwijzing door de eerste genodigden zoekt God verder en stuurt Hij een uitnodiging aan iedereen die maar wil komen. God wil dat het feest doorgaat.
De mensen die dan komen, beseffen dat ze Gods liefde in hun leven nodig hebben om gelukkig te kunnen zijn. Het zijn mensen die niet verblind zijn door het materiŽle van de wereld.

Helaas zijn velen geroepen en maar weinigen uitverkoren. Het blijft de mens vrij op Gods uitnodiging in te gaan. Wel is duidelijk dat je de kans van je leven mist, als je de uitnodiging van God afslaat, met alle gevolgen van dien. Maar wat de reacties van de mensen ook zijn, God blijft trouw aan wat Hij met de mens is begonnen. Hij zal zijn doel bereiken, ondanks de weigering van enkele mensen. Het feest zal toch doorgaan zonder de eersten die weigerden Zijn uitnodiging te aanvaarden. Zij die dat wel deden, mogen reeds hier op aarde de vreugde van Gods liefde en de hemel ervaren.

Het slot van het verhaal geeft nog een waarschuwing mee: het is niet voldoende alleen maar de bruiloftszaal binnen te komen; je moet er ook voor gekleed zijn. Dit wil zeggen dat je moet laten zien dat je in je leven de blijde boodschap van Jezus† serieus neemt. Uit je daden zal moeten blijken dat je leeft van Gods genade en Gods liefde. Er zo maar op los leven, is binnenkomen met een vuil bruiloftskleed. Door het doopsel zijn wij nieuwe mensen geworden en hebben wij de oude levensstijl van de zonde afgelegd.
De man die geen feestkleed aanheeft, is een beeld van de mens wiens hart verhard is door de zonde en die weigert zich te bekeren. Hij heeft de woorden van Jezus wel gehoord maar er zich niets van aangetrokken en zich niet ingezet om de blijde boodschap van Jezus te beleven.

Ondanks de verschillende reacties van de mens blijft God op de deur van ieder mensenhart kloppen. Hij blijft ons langs verschillende wegen uitnodigen in een liefdevolle verbondenheid met Hem te leven.
Als wij voor Hem opendoen, dan zal Hij maaltijd met ons houden en wij met Hem. En dan zal onze vreugde eindeloos zijn en zal Hij ons tot zijn uitverkorenen rekenen. Amen.

Printversie