Meewerken in de wijngaard des Heren

Wijngaard

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Onze samenleving stimuleert het dat we bij de eersten behoren.
De beste zanger, zangeres, danser of danseres; de aantrekkelijkste baan, het mooiste huis, de mooiste auto, de meest getalenteerde student, de populairste tv-presentator enzÖ Het is uitstekend de talenten die je van God hebt gekregen, goed te gebruiken. Bij de eersten willen horen zit bovendien in de menselijke natuur. Wie wil dat nu niet? Door deze concurrerende levensinstelling ga je je echter onvermijdelijk met anderen vergelijken en kunnen mensen jaloers worden.
Het evangelie nodigt ons vandaag uit tevreden te zijn met wat wij hebben en met wie wij zijn. Er is nu eenmaal altijd wel iemand die meer heeft of beter presteert dan jij.

Als Jezus het in het evangelie heeft over de laatsten die de eersten en de eersten die de laatsten zullen zijn, wat bedoelt Hij dan hiermee?†Vanuit de eerste lezing weten wij dat Gods gedachten nu eenmaal niet de onze zijn. Ze gaan die van ons ver te boven. Zoals zo vaak in de Bijbel geeft Jezus een totaal andere kijk op het leven dan wij. Wie de eerste wil zijn, heeft Jezus gezegd, die moet de laatste en dienaar van allen zijn. Met andere woorden: wil je de eerste worden in de ogen van God, dan zul je aan God en zijn wil de eerste plaats moeten geven. Je zult met al je krachten proberen Hem en de naaste te dienen.
In het evangelie hebben de arbeiders allen de uitnodiging van de eigenaar gehoord om te komen werken in zijn wijngaard. Op een verschillend uur hebben ze zijn aanbod aanvaard.
Wil je bij de gelukkigen horen die binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, dan is het wijs op de uitnodigingen van God in te gaan en werk te maken van het leven volgens het evangelie. God is voortdurend op zoek naar ons om zijn liefde, genade en barmhartigheid te schenken. Gaan wij wel voldoende in op zijn uitnodigingen om op te komen voor Christus en zijn Kerk? God wil dat wij vooruitgaan in het geloof en de liefde: durven wij ons over te geven aan zijn leiding, aan zijn evangelie, aan zijn Kerk?

Het is opvallend dat God de meeste liefde en genade schenkt aan eenvoudigen en nederigen. Aan mensen die niet veel verwachten van de wereld maar alles van God; aan hen schenkt God het meeste.
De heilige Paulus schreef het al in zijn brieven: Wat in de wereld zwak is, dat heeft God nu juist uitgekozen om het sterke te beschamen. Deze zin vindt trouwens weerklank bij de uitroep van de Maagd Maria in haar Magnificat: "De machtigen heeft Hij van hun troon gestoten en de nederigen zijn door Hem verheven." Om heel grote dingen te doen kan de Almachtige God zich veroorloven de heel kleinen uit te kiezen. De Heilige Bernadette Soubirous van Lourdes zei: "Als de H. Maagd iemand had gevonden die onwetender was dan ik, dan zou Zij die uitgekozen hebben."

Broeders en zusters in Christus,
Van het evangelie van vandaag nemen wij mee dat wij op de eerste plaats uitgenodigd zijn om mee te werken in de wijngaard des Heren: ieder van ons heeft een roeping om met zijn talenten Jezus en zijn Kerk mee te helpen opbouwen, opdat Gods Koninkrijk moge komen. Verder wil God dat wij nederig en zachtmoedig van hart zijn, opdat wij onze harten open houden voor Zijn liefde, Genade en Barmhartigheid. Als wij dit trouw en volhardend doen, dan krijgen ook wij eenmaal toegang tot het Koninkrijk der hemelen. Dan zal onze vreugde groot zijn want wij zullen God zien van aangezicht tot aangezicht. Amen.

Printversie