Jezus neemt ons mee in het woord van God

Moderne Emmaüsgangers

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

In het begin van dit jaar hebben we elkaar een zalig nieuwjaar gewenst, een goede gezondheid en alle goeds voor 2020. Wie kon toen vermoeden dat dit jaar zo heel anders zou verlopen? Zoveel veranderingen, een economische crisis, onrust en angst zou brengen ? Wie had kunnen vermoeden dat op reis gaan naar het buitenland niet meer zo vanzelfsprekend zou zijn? Het leven kan plotseling ingrijpend veranderen. Het zit vol verrassingen en we weten niet wat de dag van morgen brengt. We denken in het Westen alles te kunnen regelen, af te spreken met elkaar en te controleren. Plotseling is er dan een pandemie en niets is meer zoals tevoren. Plotseling wordt ons leven, onze vrijheid en onze economie door elkaar geschud met faillissementen en werkloosheid tot gevolg. De KLM heeft miljardensteun nodig om overeind te blijven. Hoe moet dit allemaal verdergaan? Wanneer komt er een einde aan deze crisis? Allemaal vragen waar niemand een antwoord op heeft.

Ook de Emmaüsgangers uit het evangelie hebben hun vragen als ze onderweg zijn van Jeruzalem naar het dorpje Emmaüs. Ze hadden zich het leven met Jezus heel anders voorgesteld. Zij waren teleurgesteld en geschokt in hun geloof en in de toekomst door de dood van Jezus. Ook wij ervaren de schok die er door de samenleving gaat met de vele doden door het coronavirus.

Je kunt zo teleurgesteld zijn in je medemens, in de samenleving en in je geloof, dat je geen oog meer hebt voor de mooie dingen van het leven. Dan heb je iemand nodig die naast je gaat staan, een arm om je schouder legt, naar je luistert en je pijn en verdriet deelt. Wat is het pijnlijk en hard in deze tijd dat oudere en zieke mensen bijna geen bezoek meer mogen ontvangen, juist nu dit zo nodig is. Of we het nu willen of niet, iedereen krijgt klappen te verwerken in het leven. Hoe daarmee omgaan ? Alleen red je het niet; je hebt God en je naaste nodig om het leven met zijn beproevingen en uitdagingen te aanvaarden en te verwerken. Alles wat je meemaakt, gebeurt niet zo maar toevallig; het is de kunst te ontdekken wat je ervan kunt leren. Juist in deze moeilijke tijden hebben we elkaar nodig, moeten we contact houden met elkaar en houvast  zoeken in het woord van God.

Als menselijke woorden tekortschieten, hebben we altijd nog het woord van God om ter hand te nemen en te beluisteren. Daarin kunnen we troost, wijsheid en kracht vinden. Immers, de mens leeft niet alleen van brood maar van elk woord dat komt uit de mond van God. Alleen maar leven voor het materiële is niet het doel van dit leven. We hebben dit leven gekregen om God en onze naaste te beminnen en levenswijsheid te vinden in  het woord van God.
In het evangelie zien we dat Jezus de Emmaüsgangers meeneemt in het woord van God en hen helpt dit te begrijpen. Jezus geeft uitleg over de H. Schrift, wat zo belangrijk is om het geloof wortel te laten schieten in de harten van zijn volgelingen. Het woord van God is een levend woord. Het leidt, inspireert en bemoedigt ons doorheen het leven. Zonder de H. Schrift kun je God niet leren kennen en beminnen.

Door de ontmoeting met de verrezen Jezus in het breken van het Brood krijgen de Emmaüsgangers weer moed en energie en gaan ze op pad om hun idealen en hun dromen over het Koninkrijk van God uit te dragen. Elkaar ontmoeten, naar elkaar luisteren, God ontmoeten en naar Hem luisteren geeft hoop en nieuwe energie. Het doet ons ervaren dat wij er niet alleen voor staan maar dat we verbonden zijn met elkaar en dat Jezus met ons meetrekt.

We weten het allemaal en hebben het reeds ervaren: God heeft ons geen rustige levensreis beloofd maar wel een behouden aankomst. Wat er ook gebeurt, laten we ons leven in de handen van God leggen en erop blijven vertrouwen dat Hij ons leidt. Uiteindelijk is God diegene die over alles het laatste woord heeft.
Kom, Heer Jezus, kom, want wij verlangen naar uw koninkrijk van vrede, liefde en rechtvaardigheid. Amen.

Printversie