Het vuur van Gods liefde

vuurkorf

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Deze week vertelde iemand mij: ĎAls ik naar de kerk ga om te bidden, vraagt een van mijn kleinkinderen altijd om ook voor hem te bidden.í Wat mooi dat een kind zo gelooft in de kracht van het gebed.
In het evangelie van vandaag bidt Jezus voor zijn leerlingen; Jezus als Voorspreker voor ons allen bij God zijn Vader. Waarom is bidden zo wezenlijk voor ons christenen ? Waarom bidt Jezus?

Als het uur van Jezus om naar zijn Vader terug te keren, gekomen is, spreekt Hij zijn bezorgdheid uit over de apostelen. Jezus weet dat Hij in de heerlijkheid bij zijn Vader opgenomen wordt, maar dat de apostelen eigenlijk zijn hulp nog broodnodig hebben.
In deze afscheidsrede bidt Jezus niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn apostelen, opdat zij stand mogen houden in het geloof. "Uw naam worde geheiligd", had Jezus tot zijn Vader gebeden; nu wordt Hij zelf door de Vader verheerlijkt. Wat er met zijn apostelen, zijn toekomstige Kerk zal gebeuren, ziet Jezus voor zich: ze zullen het in de wereld niet gemakkelijk hebben. Bij God zijn Vader in de hemel is Jezus nu de Voorspre≠ker en de Bemiddelaar bij uitstek voor zijn Kerk. Jezus moest heengaan van deze wereld, opdat de Geest van de waarheid zou komen, de H. Geest.

Van die houding van Jezus om voor anderen te bidden, kunnen wij iets leren: het is door de kracht van het gebed, door het afsmeken van de H. Geest, dat de Kerk wordt opge≠bouwd.
Een grote navolgster van de gebedshouding van Jezus is de H. Catharina van Siena, die leefde van 1347 tot 1380. De 14de eeuw was een periode van grote onveiligheid en onrust voor de westerse samenleving. Hongersnoden, de zwarte pest en allerlei plagen teisterden ItaliŽ. Met† tussenpozen ontstonden her en der hevige conflicten en burgeroorlogen, die soms heel lang aansleepten. In deze woelige periode met moeilijkheden voor de Kerk en het verlies van het geloof bij sommigen, blijft Catharina van Siena trouw aan een diep gebedsleven en bidt en offert ze voor de vernieuwing van de Kerk. De manier waarop Catharina voor de Kerk van haar tijd heeft gewerkt en geleefd, kan ons inspireren zelf naar wegen te zoeken om die Kerk lief te hebben en haar te dienen. Onder de prachtige gebeden die ons van haar bewaard zijn gebleven, zijn er vele voor de Kerk. Een van de mooiste , vol van liefde voor de Kerk, is het volgende gebed:

Macht van de eeuwige Vader,
Wijsheid van uw eengeboren Zoon,
Mildheid van de H. Geest,
gloed en afgrond van liefde,
Gij weet hoe, Gij kunt en Gij wilt,
ik vraag U dus met aandrang:
wees de wereld genadig,
en doe in Uw Kerk heropleven
het vuur van uw liefde;
de vrede en de eenheid.
Ik wil niet dat Gij nog langer talmt.
Ik smeek U:
laat uw oneindige goedheid U dwingen
het oog van uw barmhartigheid niet te sluiten.

Met het pinksterfeest in aantocht worden wij uitgenodigd te smeken en te bidden tot de H. Geest, dat Hij ook ons vurig mag maken in de liefde tot Jezus. Jezus heeft gezegd: "Vuur ben ik komen brengen op aarde en hoe verlang Ik ernaar dat het oplaait.Ē
Net zoals de apostelen mag de liefde van God ons niet met rust laten. Zolang er nog mensen zijn die de liefde van Christus niet kennen, hebben wij de opdracht hen met Jezus Christus in aanraking te brengen. In het geloofsleven groei je alleen maar als je durft uit te komen voor je geloof, als je getuigt van de verrijzenis van Jezus Christus.

Dat de H. Geest op het aanstaande pinksterfeest ons zo in vuur en vlam mag zetten dat wij we met vreugde getuigen van de blijde boodschap van Jezus Christus.
Kom H. Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde en gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen! AMEN.

Printversie