God, een mysterie van liefde tussen Vader, Zoon en H. Geest

Heilige Drie-eenheid

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Bij God ligt de oorsprong van ons bestaan, omdat wij naar Gods beeld en gelijkenis zijn geschapen. Het is dan ook heel bijzonder en een grote vreugde, nu we voor de H. Missen weer mogen samenkomen, dat we het hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid kunnen vieren. In God vinden wij de zin van het leven en mogen wij de volmaakte liefde en goedheid vinden.
Over God en het geloof zijn vele boeken geschreven. Een zeer bekende schrijver en theoloog is de H. Thomas van Aquino. Een van zijn bekendste werken is de Summa Theologica, waarin hij op vele vragen een antwoord formuleerde. Toch wist Sint Tomas zijn werken ook weer te relativeren. Aan het eind van zijn leven in 1273 ontving hij een visioen van Christus, die hem vroeg welke beloning hij wilde voor de vele werken over God die hij had geschreven. Thomas zou geantwoord hebben: ĎNiets behalve u, mijn Heerí. Na die mystieke ervaring wilde hij niet meer verder werken aan zijn geschriften en bleef de Summa Theologica onafgewerkt, omdat hij alles wat hij geschreven had, beschouwde als Ďniets meer dan stroí.
Inderdaad gaat er niets boven de ontmoeting met de liefde van Jezus Christus. Wie Jezus Christus kent en bemint, die wil niets liever dan Hem ontmoeten in de H. Eucharistie en in de andere sacramenten.

Met ons verstand kunnen wij God leren kennen maar het is belangrijker Hem te beminnen met ons hart. Geloven in God is een levenshouding van vertrouwen en overgave aan Gods liefde en Gods Voorzienigheid. Hoe kun je dit doen? Door alles wat er gebeurt in je leven aan God toe te vertrouwen en te vragen om zijn wijsheid, genade, liefde en leiding. Wie denkt God helemaal te kunnen begrijpen, heeft eigenlijk nog niets van God begrepen, omdat Gods gedachten die van ons mensen te boven gaan. De liefde van God gaat ons verstand te boven en we kunnen haar niet helemaal doorgronden.

Om ons op het juiste spoor van de liefde te zetten heeft God zichzelf geopenbaard in de Persoon van Jezus Christus. Die goddelijke liefde van Jezus is meer dan louter menselijke liefde. Daarbij draait het om mensen die ons liggen en die onze voorkeur hebben. Bij God is er een en al liefde voor alle mensen zonder onderscheid, ras, of taal. Het is een liefde die ons overstijgt.
In het evangelie hoorden wij dat God Zijn Zoon Jezus heeft gezonden, niet om de wereld te oordelen maar opdat Jezus de wereld zou redden. God hebben we nodig als we een vredevolle en harmonieuze samenleving willen. Als we God en christelijke waarden zoals respect en eerbied, afwijzen, dan ontstaat er geweld en machtsmisbruik en zijn de zwakkeren het slachtoffer. God wil ons redden van een liefdeloze wereld, waarin geweld, haat, geld en het kwade heersen. Hij wil ons inwijden in Zijn Koninkrijk van liefde, vrede, rechtvaardigheid en vreugde. Van onze kant verwacht God dat wij instemmen met zijn blijde boodschap en meewerken met zijn genade om te bouwen aan een betere en liefdevollere wereld.

De H. Thomas van Aquino zei dat er drie zaken nodig zijn voor de redding van de mens: weten wat hij moet geloven, weten wat hij moet verlangen, weten wat hij moet doen.
Wat wij moeten geloven is beschreven in de Bijbel en de leer van de kerk.
Waar iedere mens naar verlangt, is goedheid, vriendelijkheid, liefde en barmhartigheid.
Wat wij moeten doen, is leven naar het voorbeeld van Jezus Christus en de vele heiligen, en die weg met vallen en opstaan trouw blijven volgen.†

Wat willen wij? Een samenleving zonder God die ten onder gaat, of een samenleving met God die opbloeit en waar God en elke mens tot zijn recht mag komen? Bij iedere mens ligt daar de keuze en de uitdaging voor de toekomst.

Almachtige God en Schepper, wij danken U voor de prachtige schepping die u ons heeft toevertrouwd. Help ons respect te hebben voor elkaar en voor de schepping.
Heer Jezus, Zoon van God, wij danken U voor de ultieme daad van liefde op het kruis, waardoor U ons heeft verlost van het kwade. Help ons en geef ons de genade om mee te werken aan het redden van de zielen.
God, de heilige Geest, U bent het die ons inspireert om de woorden van de Bijbel te begrijpen en te beleven op een nieuwe, creatieve en vurige wijze. Help ons om liefde uit te stralen en de harten van de mensen te raken.
Heilige Drie-eenheid, wij geloven in U die al bestond voor wij in leven waren. Wij hopen op uw bijstand nu in dit leven en wij verlangen ernaar om met U eenmaal te mogen leven in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Printversie