Eenheid in het geloof

Oikomene

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Na de drukke feestelijkheden van Kerstmis en Nieuwjaar keren we vandaag in de liturgie terug naar de gewone tijd doorheen het jaar met als kleur groen.
Op deze tweede zondag doorheen het jaar wijst het woord van God ons meteen op de kern van het geloof met Johannes de Doper die zegt: “Zie het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt.” Opmerkelijk is dat Johannes het beeld van een lam gebruikt om naar Jezus te verwijzen. Hier steekt een diepere boodschap achter om bij stil te staan. Niets is mooier in de lente dan lammetjes te zien rondhuppelen, een teken van nieuw leven en een nieuw begin. Lammetjes zijn vertederend want ze zijn lief en onschuldig. Lammetjes komen veel voor in de Bijbel en de geschiedenis van de kerk. Denken we maar de lammetjes bij de geboorte van Jezus en de lammeren of schapen bij de drie zienertjes van Fatima in Portugal. Waarom noemt Johannes Jezus het Lam van God?
Johannes noemt Jezus het Lam Gods, omdat Hij daarmee wil zeggen dat Jezus het gelaat  van de liefde van God is en dat Hij de onschuld zelve is. Inderdaad zal Jezus later op het kruis de zondenlast van de wereld op zich nemen, waardoor Hij laat zien dat God in zijn liefde voor de mensen tot het uiterste gaat.
In de liturgie van de H. Mis komt het beeld van het Lam Gods elke keer naar voren bij de uitreiking van de communie als de priester zegt: “Zalig zij die genodigd zijn tot de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld.” In de H. Mis komt Jezus naar ons toe en neemt Hij dus nog steeds onze zonden op zich tot op de dag van vandaag. Jezus zuivert en vernieuwt ons hart door zichzelf tot het uiterste te geven. Hierbij mogen wij Zijn liefde ontvangen. Vandaar dat de H. Mis de belangrijkste bijeenkomst van een christen op zondag is want dan komt Jezus midden onder ons en geeft hij ons de genade om ons leven te richten op God en ons af te keren van de zonde en het kwade. De ontmoeting met Jezus in de H. Communie geeft ons de kracht om te getuigen van ons geloof in woorden en daden.

Tegenover het beeld van Jezus als Lam van God staat het beeld van Jezus als de Herder van alle schapen of de Herder van het volk van God. Wat is de taak van een herder? Een herder is er om de schapen bij elkaar te houden, ze te voeden en te beschermen tegen mogelijke gevaren van buitenaf. Door Jezus ontstaat een nieuw volk van God met een nieuw en altijddurend verbond dat ingesteld is tijdens het Laatste Avondmaal. Telkens als wij samenkomen rondom Jezus is dit om onze eenheid met God te vieren, deze te versterken en ervan te getuigen dat wij één volk zijn dat leeft van het ene geloof in Jezus Christus. De kerk of de ecclesia is de gemeenschap van mensen die samengeroepen worden door de H. Geest om God te loven, te eren en te danken. Het sacrament van de H. Eucharistie is het teken bij uitstek dat getuigt van die eenheid tussen God en de mens en tussen de mensen onderling. In de H. Eucharistie verenigen wij ons met het offer van Christus om één te worden met Jezus in de H. Communie.
In de geloofsbelijdenis spreken wij ons geloof uit, namelijk dat Jezus de ene, heilige en katholieke kerk heeft ingesteld bij het aanstellen van de apostelen. Wat we vaststellen is dat de eenheid in het geloof beschadigd is door menselijke tekorten en zonden en dat er tot op de dag van vandaag verdeeldheid heerst in de kerk. Dit doet dit pijn en daar heeft iedereen last van. Niet alleen is er verdeeldheid tussen de katholieke kerk en de protestante kerk maar ook in de katholieke kerk is er veel aan de hand en leven er vele visies naast elkaar die voor verdeeldheid zorgen.

In deze week van de eenheid tussen christenen worden wij aangespoord voor de eenheid in het geloof te bidden want alleen als wij één zijn in het geloof komen wij naar de buitenwereld overtuigend over. Elk rijk dat innerlijk verdeeld is, zegt Jezus, gaat ten onder. Verdeeldheid verzwakt de boodschap van Christus, terwijl eenheid de kracht van de boodschap van Christus laat zien. ‘Eendracht maakt macht’, zegt een bekende spreuk: wie samenwerkt, staat sterker en krijgt meer gedaan. Menselijke krachten en afspraken alleen zijn niet in staat de eenheid in het geloof tot stand te brengen. Het is de H. Geest die de eenheid in de kerk dient te herstellen en te bevorderen door inzicht te geven in de waarde van het geloof in God. De kerk is geen club maar een gemeenschap van gelovigen die leven vanuit de liefdevolle relatie tot Jezus Christus. Veel gebed en veel genade is nodig voor meer eenheid in het geloof.

Moge de Heer Jezus ons allen geven dat wij groeien in eenheid, opdat de wereld mag zien en geloven dat Jezus werkelijk de Zoon van God is die mensen verenigt met elkaar en met God. Amen.

Printversie