De betekenis van het doopsel

Doop

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Als je op vakantie gaat of emigreert, dan treed je binnen in een nieuwe wereld met een andere cultuur, een andere taal, andere eetgewoonten en omgangsvormen. Enerzijds is het boeiend een nieuwe cultuur te ontdekken, anderzijds kan het ook afschrikken. Geconfronteerd met een andere cultuur leer je anders en kritischer te kijken naar je eigen cultuur, omdat je beter de goede en minder goede kanten van je eigen cultuur en leefwereld inziet.

Als je gedoopt wordt, dan treed je binnen in een nieuwe wereld en word je christen of een leerling van Jezus Christus. De volwassenen die ik als priester heb mogen dopen, getuigden hiervan tegen mij. Ze zeiden dat zij door het doopsel een wezenlijke verandering en vernieuwing hebben ervaren in hun leven. Als je als kind gedoopt wordt, dan heb je daar geen geloofservaring bij maar volwassenen die bewust kiezen voor Jezus en zijn evangelie, ervaren dat zij door het doopsel een nieuw leven ontvangen hebben van God.
Vandaag op het hoogfeest van de doop van Jezus in de Jordaan is het goed stil te staan bij het sacrament van het doopsel. Wat is de betekenis van het doopsel ?

De doop is een nieuw leven in Christus en een gave van God: zij opent de deur naar de wereld van God want je wordt opgenomen in de katholieke kerk en in de intieme liefdesrelatie tussen Vader, Zoon en heilige Geest. Christen ben je door het doopsel maar het is meer dan alleen maar het goede voorbeeld van het leven van Jezus navolgen. Als gedoopten mag je ervaren dat God je bemint als zoon of dochter van God en dat het een kracht is om te leven vanuit die liefdevolle verbondenheid met God. Om God te leren kennen en Hem te beminnen, daar heb je een heel leven voor nodig. Iedereen krijgt te maken met momenten dat hij of zij met het geloof worstelt, namelijk als lijden en beproevingen je treffen. Wat is het dan een zegen als je in de beproevingen mag ervaren dat je er niet alleen voor staat maar dat God en andere christenen, en ook niet-christenen gelukkig, met je meeleven. Wat je ook meemaakt in het leven, je geloof verandert voortdurend en het is een kunst dat geloof te blijven vasthouden. Met vallen en opstaan proberen Jezus en zijn evangelie te beleven, kan alleen maar met de genade en de hulp van God.

Als je eenmaal christen bent, dan kijk je met andere ogen naar God, je medemensen en de prachtige natuur die God heeft geschapen. Door het doopsel wordt je verstand verlicht en ontdek je hoe mooi ons katholiek geloof in elkaar steekt. Het geeft vreugde en kracht.† Het is een grote genade om christen te mogen zijn want je ziet met het licht van het geloof waar God actief is. Je krijgt meer inzicht in goed en kwaad en mag ontdekken wat het plan van God is met de mens.

Met alles wat wij zien of horen, hoe dit geloof vasthouden?
Helaas zijn er nogal wat christenen die de waarde van het geloof niet meer kennen en inzien en weggroeien van de kerk.
Christen worden is eenvoudig maar christen zijn in deze tijd is een hele opdracht want de wereld trekt en het geloof in Jezus beleven is een voortdurende geestelijke strijd. De strijd van goed en kwaad vindt plaats in het hart van iedere mens.
Om ons te voeden en ons geloof te versterken heeft Jezus de andere sacramenten, tekenen van Gods liefde, ingesteld en gegeven aan de kerk. Zo is de H. Eucharistie het sacrament van Gods liefde, dat ons voedt in ons geloof en onze verbondenheid met God en met elkaar versterkt. Het sacrament van het Vormsel geeft ons de kracht van de H. Geest om sterker te staan in het leven.

Voor ernstig zieke mensen heeft Jezus het sacrament van de zieken ingesteld om hen te troosten, te genezen en kracht te schenken. Voor mensen die gevallen zijn in de zonde, heeft Jezus het sacrament van de vergeving ingesteld om de breuk tussen God en de mens te herstellen.

Om de dienstbaarheid en de liefde te bevorderen, heeft Jezus twee bijzondere sacramenten ingesteld. Het sacrament van het huwelijk staat ten dienste van de liefde tussen man en vrouw en ten dienste van de kinderen in het gezin.
Om de gehele geloofsgemeenschap te leiden, te onderrichten en te heiligen heeft Jezus het sacrament van het diaconaat, het priesterschap en het bisschopsambt ingesteld. Het sacrament van de wijding is een sacrament dat ten dienste staat van de opbouw van de geloofsgemeenschap.

Broeders en zusters in Christus,
Het evangelie openbaart ons dat God liefde is die bestaat uit de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Het is onze opdracht als christen om van dit geloof te getuigen en te bidden voor de groei van de geloofsgemeenschap. Moge de Heer Jezus ons† in dit nieuwe jaar de genade schenken om te groeien in geloof, hoop en liefde, zodat meer christenen mogen ervaren dat het een vreugde is om christen te zijn. Amen.