Gesprekskring KBO

Vanuit de Katholieke Bond van Ouderen is een gespreksgroep opgericht. Vijf keer per jaar komt deze groep samen.

Het thema voor elke bijeenkomst wordt per keer afgesproken, toegesneden op de ouder wordende mens. Meeste recente gespreksonderwerp: Geloven op onze leeftijd.

Logo KBO Brabant